KEDVEZŐBBET GYORSABBAN

SPECIÁLIS Vállalkozói hitelek

ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT CÉGES HITEL KÖNNYÍTETT FELTÉTELEKKEL!

1 MILLIÓ FT-TÓL 100 MILLIÓ FT-IG, AKÁR INDULÓ VÁLLALKOZÁSOKNAK IS!

1000+


SIKERES

FINANSZÍROZÁS

ELUTASÍTOTTÁK?

Az ön finanszírozási igényét is elutasították a bankok, mert túl alacsony volt a hitelösszeg, vagy magasabb volt a kockázati profil, mert induló vállalkozása van vagy mert passzív BAR (KHR) listás?

Tudjuk, hogy az életben maradáshoz, a versenyképesség megtartásához létszükséglet külső forrás bevonása. Így tudja csak fenntartani a versenyképességet, folyamatosan fejlődést biztosítani, beruházásokat finanszírozni!

Kerülje el a nagyon kedvezőtlen feltételeket kínáló külső forrásokat!

AZ ÁLTALUNK KÖZVETÍTETT
MEGOLDÁS

Hitelezési politikánk eltér a kereskedelmi bankok gyakorlatától, tekintve, hogy nálunk azok a magyar vállalkozások is forráshoz juthatnak, melyek:

a bankok módszereivel nem, vagy nem kellő mértékben finanszírozhatóak
&
EU-s források tekintetében nem preferált Közép-magyarországi régióban (Budapest, Pest megye) helyezkednek el

MIért & mi?

MIÉRT ELŐNYÖS?
 • Átlátható & gyors ügyintézés
 • Induló vállalkozások számára is!
 • Államilag támogatott
 • Kedvezményes kamatozású forrás
 • Rugalmas hitelezési feltételek
 • Akár 10 éves futamidő & 2 éves türelmi idő
 • Akár 20%-os maradványérték
 • Alacsony egyszeri díjak
MI FINANSZÍROZHATÓ BELŐLE?
 • INGATLAN VÁSÁRLÁS
 • ÚJ/HASZNÁLT TÁRGYI ESZKÖZ VÁSÁRLÁS
 • BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FORGÓ ESZKÖZ VÁSÁRLÁS
 • ÖNÁLLÓ FORGÓESZKÖZ FINANSZÍROZÁS

AZ ÖN VÁLLALKOZÁSÁNAK IS TUDUNK SEGÍTENI, HA…

FELTÉTELEK:
 • Ha a vállalkozása magyar székhellyel, vagy az EGT területén rendelkezik székhellyel + Magyarországon fiókteleppel
 • Mikro-, kis- és középvállalkozás
 • Minimum igényelt hitelösszeg: 1 millió Ft
 • Maximálisan igényelhető összeg: 100 millió Ft
 • Kis összegű támogatás esetén (amely állami támogatást is tartalmazhat) rendelkezik minimum 10% önerővel
 • Regionális beruházási támogatás esetén (minden állami forrástól mentesen) rendelkezik minimum 30% önerővel

ELŐNYÖK

A MEGOLDÁS ELŐNYEI:
 • Futamidő: 1-10-év
 • Türelmi idő: maximum 24 hónap
 • Kamat mértéke jelenleg: maximum 5,8%
 • Kezelési költség: maximum 1,5%/év
 • Folyósítási jutalék: 1% de legfeljebb 500 ezer Ft
 • Hitelbírálati díj: 1% de legfeljebb 500 ezer Ft
 • Ügyleti kamat fizetése: havonta
 • Tőketörlesztés: Lineáris alapon, a türelmi időt követően havonta egyenlő törlesztő részletekben (20% maradványérték megengedett)
 • Rendelkezésre tartási díj és idő: 0,4%/év, maximum 12 hónapig

Kérdése van?

Lépjen velünk kapcsolatba és a lehető leghamarabb elintézzük, amire szüksége van. 

EGYÉB HASZNOS INFORMÁCIÓK

Mire nem használható fel?
 • más hitel, lízing kiváltására, üzletrész, részvény vásárlására,
 • áfa finanszírozására, kivéve, ha a kedvezményezett áfa visszaigénylésére nem jogosult,
 • az exporttal kapcsolatos tevékenységekhez (nevezetesen az exportált mennyiségekhez,
 • értékesítési hálózat létesítéséhez és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokra),
 • az import termékkel szemben belföldi áru használatához kötött beruházások
  finanszírozására,
 • mezőgazdasági termelő (árbevételének több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység
  teszi ki) vállalkozások projektjeinek a finanszírozására
 • elsődleges mezőgazdasági termelés ágazatában nyújtott támogatás
 • mezőgazdasági termékek feldolgozásának és forgalmazásának ágazatában nyújtott támogatás a következő̋esetekben:
  § amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre;
  § amennyiben a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő̋teljes vagy részleges továbbadás.
 • a hiteldöntés napján fizikailag már lezárt (befejezett) vagy teljes mértékben (fizikailag és
  pénzügyileg is) végrehajtott beruházás finanszírozására,
 • az elsődleges mezőgazdasági termelés ágazatában nyújtott támogatás, a mezőgazdasági
  termékek feldolgozásának és forgalmazásának ágazatában nyújtott támogatás,
 • olyan finanszírozásra, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi;
 • élelmiszeripari projektek finanszírozására, amennyiben a támogatott beruházás eredményeként előállított termék az EUMSZ I. mellékletében feltüntetett termékkörbe tartozik, a következő̋esetekben:
  § amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az
  érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre;
  § amennyiben a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő̋teljes vagy részleges továbbadás.
 • élőállat vásárlására, tartására, kereskedelmére
 • a finanszírozott ügylettel kapcsolatos banki díjak, jutalékok teljesítésére;
 • 1379/2013/EU rendelet szerinti halászati és akvakultúra ágazattal kapcsolatos
  tevékenység finanszírozására,
 • a fentieken túl az alábbi üzleti tevekénységek bármelyikének finanszírozására
  § kábítószer előállítás, kereskedelme
  § projektfinanszírozásra, projekttársaságok által megvalósítandó́, egyedi
  projektcélok, projekt ügyletek finanszírozása.
  § pénzmosás,
  § játékautomaták üzemeltetése,
  § prostitúció elősegítése,
  § hulladék égetés és mérgező hulladék feldolgozása,
  § fegyver-, lőszergyártás,
  § szerencsejáték, fogadás, vagy
  § pénzügyi közvetítés, biztosítás, nyugdíjalap, pénzügyi kiegészítő tevékenység,
  § dohánytermék gyártás, dohányáru nagykereskedelem, dohányáru
  kiskereskedelem
Állami támogatás formája és a támogatási kategóriák

Az Program keretében nyújtott kedvezményes kamatozású hitel állami támogatásnak, formáját tekintve kedvezményes kamatozású kölcsönnek minősül. A hitelfelvevőnek, mint az állami támogatás kedvezményezettjének, a hitel támogatástartalmáról és a támogatási kategóriáról szóló igazolást az MFB Zrt. adja ki.
A Hitel lehet az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott általános csekély összegű (de minimis) támogatás, vagy a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk alapján nyújtott regionális beruházási támogatás.

A Programból kizártak köre
 • a hitelkérelem benyújtásának időpontjában vagy a szerződéskötés időpontjában jogerős
  végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási eljárás, végelszámolás, vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt áll vagy az Európai Unió bármely tagállamában a 1346/2000/EK tanácsi rendelet illetve az azt hatályon kívül helyező̋ 2015/848 rendelet szerinti kollektív fizetésképtelenségi eljárás hatálya alatt áll, vagy akivel szemben a bíróság, vagy az illetékes hatóság ilyen eljárást rendelhet el, illetve amely megfelel azon feltételeknek, amelyek alapján hitelezői kérelmére felszámolás alá vonható lenne,
 • amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a hitelkérelem szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett és/vagy nem adta meg/megtagadta a kért adatszolgáltatást, nyilatkozat kitöltését;
 • jogszabályban vagy hitelszerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
 • a cégbíróságon nincs bejegyezve (kivéve az egyéni vállalkozókat, valamint az SZJA tv. 3.§ 17. pontjában felsorolt személyeket);
 • törlési-, csőd vagy felszámolási eljárás, végelszámolás alatt áll;
 • adószáma felfüggesztésre került;
 • a hitelkérelem benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű, adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;
 • amelynél felmerül a gyanú, hogy az ügylet célja:
  § jogszabályba, jó erkölcsbe, közerkölcsbe ütközik;
  § környezetvédelmi szabályokba ütköző̋tevekénység.
 • a hitelkérelem benyújtásának időpontjában hitelszerződésből vagy garancia megbízási szerződésből eredő lejárt tartozása áll fenn;
 • a tevékenység folytatásához szükséges valamely hatósági engedéllyel nem rendelkezik;
 • nem tett eleget az előírt határidőben az Európai Bizottság állami támogatás felfüggesztését, vagy állami támogatás visszafizettetését elrendelő határozatának;
 • a hitelkérelem benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, a Strukturális és Beruházási Alapok (2014-2020)-ból vagy a Kohéziós Alapból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette,
 • természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely ügyfél-szankciós, korlátozó listán szerepel;
 • esetében az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket a finanszírozó pénzügyi intézmény nem tudja végrehajtani;
 • esetében az ügyfél-átvilágítási intézkedések alapján a finanszírozó pénzügyi intézmény – reputációjának védelme érdekében – az ügyféllel való kapcsolat létrehozását elfogadhatatlan kockázatúnak ítéli meg

HITEL

BiZALOM.SZAKÉRTELEM.HATÉKONYSÁG

ÍrjON nekünk

Jelleze nekünk igényét és mi visszahívjuk.

Pin It on Pinterest

Share This

Megosztás

Oszd meg kérlek ezt a tartalmat barátaiddal :)